Политика за поверителност на личните данни

Политика за поверителност на личните данни
• В електронния магазин www.mlivo1937.com се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на всички видове брашно, произвеждани от „Мливо-1937 ООД“, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.
• С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на интернет страницата www.mlivo1937.com и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез интернет страницата на „Мливо-1937 ООД“ .
• Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от онлайн магазина www.mlivo1937.com e „Мливо-1937 ООД“, ЕИК: 206096696, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Антон Страшимиро №13.
• За повече информация относно защитата на данни на Администратора можете да се свържете с нас на следния имейл – sales@mlivo1937.com .
1. Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?
„Мливо-1937 ООД“ обработва онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността му, като при това ние действаме като администратор на лични данни. Събираме само минимално необходимите лични данни и само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това.
Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:
− когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази.
− информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
− когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт.
− когато закупувате стока в нашия онлайн магазин, ние обработваме допълнително следните категории лични данни:
* Лично и фамилно име на лицето за доставка; * Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес; * Телефон за доставка; * Данни за фактура – имена, телефон, държава, град, пощенски код, адрес;
* Начин на доставка; * Начин на плащане; * Номер на поръчка; * Сума за плащане;
* Статус на плащане; * Статус на доставката; * История на поръчките;
2. С кого споделяме вашите лични данни?
Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.
1. Куриерски фирми за доставка: Спиди;
2. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
3. Данните се обработват за следните срокове:
1. Данни, предоставени на договорно основание:
− Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на онлайн магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
− Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка.
Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация
– три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;
4. Вашите права във връзка с личните Ви данни
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
• По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме.
• Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
2. Право на коригиране на неточни лични данни:
• Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяванена Вашата самоличност;
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
• Отпадане на необходимостта от обработка;
• Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
• Незаконна обработка на данни;
• Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
5 . Право на ограничаване на обработването, когато:
• се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
• при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка, дали основанията на администратора са законни.
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
6. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
• предоставяме данните директно на Вас; или
• при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
7. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
• Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.
8. Право да възразите срещу директния маркетинг:
• Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
9. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.
10. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.